Baigiamųjų darbų temų sąrašas bakalauro studentams

2018/2019 m. m.


Tema: Terahercinių difrakcinių elementų ir jų kombinacijų su metamedžiagomis savybių modeliavimas/ Focusing properties simulation of compact diffractive optics element combined with meta-materials

Aprašymas:

Darbo tikslas sumodeliuoti fokusavimo bei spektrines savybes jungiant difrakcinių elementų dizainus kartu su įvairiomis metamedžiagų konfigūracijomis. Skaičiavimai bus atliekami naudojantis baigtinių skirtumų laiko skalėje metodu.

Vadovas: dr. Linas Minkevičius Studentas: Augustinas Karvelis


Tema: Krūvininkų dinamikos tyrimas perovskitiniuose optoelektroniniuose prietaisuose/ Carrier dynamics studies in perovskite optoelectronic devices

Aprašymas:

Perovskitinės medžiagos dabartiniu metu įgavo didelį susidomėjimą, jų pagrindu jau pagaminti našūs šviesos diodai, saulės elementai, lazeriai. Darbo uždaviniai yra ištirti krūvininkų rekombinacijos ir difuzijos procesus perovskitiniuose saulės elementuose ir lazerinėse struktūrose naudojant dinaminių gardelių, laisvakrūvės sugerties ir liuminescencijos metodikas.

Vadovas: dr. Patrik Ščajev Studentė: Vaiva Soriūtė


Tema: Skaidulinių scintiliatorių optinių savybių tyrimas/ Study of optical properties of fiber scintillators

Aprašymas:

Siekiant pagerinti dabartinių kalorimetrų efektyvumą, naujos kartos detektorius planuojama konstruoti iš daugelio atskirų scintiliacinių skaidulų. Skaidulų vientisumas yra vienas iš svarbių parametrų lemiantis jų optinį atsaką į sužadinimą. Todėl darbe bus atliekamas detalus scintiliatorių tyrimas su aukšta erdvine skyra.

Darbo tikslas: išmatuoti bandinių optinio pralaidumo spektrus, įvertinti priemaišų pasiskirstymą bandiniuose išmatavus jų fotoliuminescencijos spektrus konfokaliniu mikroskopu.

Vadovas: dr. Darius Dobrovolskas Studentas: Jonas Algirdas Kučinskas


Tema: Įvairių metalų oksidų plonų sluoksnių, suformuotų atominių sluoksnių nusodinimo būdu, tyrimas/ Investigation of thin film oxides of various metals coated by atomic layer deposition

Aprašymas:

Atominių sluoksnių nusodinimo būdu suformuotos metalų dangos jau šiandien plačiai taikomos mikroelektronikoje, šviestukų pramonėje. Darbe bus atliekami dangų kristalografinės sandaros, paviršiaus morfologijos, elektrinių savybių tyrimai. Studentui teks atlikti palyginamąją studiją su visos eilės metalų (Hf, Ta, Ti, Nb, Zr ir kt.) oksidų dangomis.

Vadovas: dr. Roland Tomašiūnas Studentas: Robertas Naumčikas


Tema: Nepusiasvirųjų krūvininkų dinamika BGO scintiliaciniuose kristaluose/ Nonequilibrium carrier dynamics in BGO scintillation crystals

Aprašymas:

Bus siekiama atskleisti priežąstis, ribojančias scintiliacinio kristalo BGO liuminescencijos atsako spartą, kas svarbu tobulinant jonizuojančiosios spinduliuotės jutiklius. Eksperimentai bus atliekami panaudojant fotoliuminescencinę spektroskopiją ir netiesinės optinės sugerties tyrimus žadinimo ir zondavimo konfigūracijoje.

Vadovas: prof. Gintautas Tamulaitis Studentė: Vaida Marčiulionytė


Tema: Optinis jutiklis skirtas mikrobangų impulsų matavimams laisvoje edrvėje/ Optical sensor for microwave pulse measurements in free space

Aprašymas:

Šiais laikais yra įvairių priemonių ir metodų skirtų mikrobangų impulsų matavimams. Tačiau dauguma jų yra arba labai brangūs arba stipriai iškraipo elektrinį lauką esantį aplink matavimo prietaisą. Darbo metu studentas turės galimybę susipažinti ir sukonstruoti optinį jutiklį skirtą mikrobangų impulsų matavimams. Toks jutiklis turėtų būti pigus ir neiškraipantis elektrinio lauko, kadangi mikrobangų impulsą verstų į optinį signalą, kurį į matavimo prietaisus perduotų šviesolaidžiu.

Vadovas: dr. Paulius Ragulis Studentas: Vladislav Polubenka


Tema: Heterosandūros tarp Si ir 2D MoS2 sluoksnių tiesioginis formavimas ir fotovoltinių charakteristikų tyrimas/ Direct formation of Si and 2D MoS2 heterojunction and investigation of its photovoltaic properties

Aprašymas:

Sparčiai augantys sprendimai žmonių gyvenimo kokybės gerinimui lemia vis didėjantį kasdieninėje veikloje naudojamų išmaniųjų prietaisų leidžiančių našiau ar patogiau atlikti kasdienius veiksmus, stebinčių žmogaus organizmo funkcijas ar saugančių namus kiekį. Didžiausia problema tokių prietaisų gamyboje vis dar lieka autonominio maitinimo šaltinių ir sensorių pasirinkimas. Siekiant suderinti išmaniąją prietaiso dalį, dažniausiai paremtą silicio (Si) technologijos pagrindu, su maitinimo šaltinių ir sensorių technologijomis vis dažniau susiduriama su apribojimais dėl technologijų nesuderinamumu. Todėl vis labiau žvalgomasi į hibridinius silicio ir kitų medžiagų detektorius ir maitinimo šaltinius. Hibridiniai fotodetektoriai bei saulės elementai Si ir dvimačio molibdeno disulfido (MoS2) pagrindu sulaukė didelio susidomėjimo dėl savo charakteristikų. Norint gauti norimų charakteristikų fotodetektorius ar efektyviai veikiančius saulės elementus labai svarbi kontroliuojamų savybių 2D sluoksnių tiesioginio formavimo technologija. Ši tema skirta tokios technologijos tyrimui ir ja suformuoto fotovoltinio elemento savybių tyrimui.

Vadovas: dr. Marius Treideris Studentė: Ina Vaitiekutė


Tema: Krūvio pernašos tyrimas medžiagose Saulės energetikai/ Charge carrier transport in materials for Solar energy

Aprašymas:

Krūvio pernaša lemia Saulės fotovoltinių elementų našumą ir kitus svarbius parametrus. Bus tiriamos krūvio pernašos ypatybės netvarkiose medžiagose Saulės energetikai, priklausomai nuo temperatūros, sužadinimo šviesa ir/ar elektriniu lauku. Studentas atliks fotolaidumo, krūvininkų judrio eksperimentinius tyrimus, analizuos rezultatus, pristatys savo rezultatus studentų mokslinėse konferencijose.

Vadovas: prof. Vaidotas Kažukauskas Studentas: Edvinas Gvozdiovas


Tema: Anglies nanostruktūrų savybės terahercų dažnio elektromagnetiniuose laukuose/Properties of carbon nanostructures in terahertz frequency electromagnetical fields

Aprašymas:

Šis darbas yra skirtas grafito kompozitų tyrimui siekiant surasti optimalias struktūras tinkamas terahercų dažnio ruožo Frenelio zoninių plokštelių ant silicio padėklų gamybai. Taip pat Frenelio zoninių plokštelių elementų gamybai ir jų efektyvumo tyrimui.

Vadovas: prof. Gintaras Valušis Studentas: Jonas Zinkevičius


 Tema: Kietakūnio konversijos fosfore šviesos šaltinio psichofizikinis vertinimas/ Psychophysical validation of phosphor converted solid state light source

Aprašymas:

Kietakūnis apšvietimas patrauklus savo spektrinėmis ir spalvinėmis savybėmis. Atsižvelgiant į taikymo sritį, galima kurti unikalius šviesos šaltinius, pasižyminčius įvairiomis spalvų atgavos savybėmis. Darbo metu studentė atliks konversijos fosfore kietakūnio šviesos šaltinio, pasižyminčio pirmenybine spalvų atgava, psichofizikinį vertinimą. Studentei bus keliami šie uždaviniai: šviesos šaltinio charakterizavimas; psichofizikinio eksperimento organizavimas (stendo paruošimas, subjektų pritraukimas); duomenų rinkimas, apdorojimas, analizavimas bei atvaizdavimas.

Vadovė: dr. Akvilė Zabiliūtė - Karaliūnė Studentė: Austėja Dambauskaitė


 Tema: Didelės galios mikrobangų poveikis bepilotėms skraidyklėms/ Susceptibility of UAV's to high power microwave radiation

Aprašymas: Pastaruoju metu vystantis technologijoms sparčiai visuomenėje paplito bepilotės skraidyklės. Jų kainos gali siekti nuo keliasdešimt iki kelių tūkstančių eurų. O bepilotės skraidyklės gali būti pritaikomos įvairiems tikslams pradedant rekreacija baigiant karyba. Tačiau yra įvairių objektų, tokių kaip oro uostai, kur jų naudojimas saugumo sumetimais yra draudžiamas. Tačiau sukontroliuoti bepiločių skraidyklių naudojimą yra gana sudėtinga, todėl reikia ieškoti įvairių priemonių, kurių pagalba būtų galima sutrikdyti jų darbą. Viena iš tokių alternatyvių priemonių galėtų būti didelės galios mikrobangų impulsų panaudojimas.

Vadovas: dr. Paulius Ragulis Studentas: Einartas Lesvinčiūnas


 Tema: GaN detektorių funkcinių charakteristikų tyrimas/ Study of the operational characteristics of particle detectors made of GaN

Aprašymas: GaN yra viena perspektyviausių medžiagų radiacijai atsparių detektorių formavimui, ir detektorių tyrimai yra aktualūs tiek aukštųjų energijų sąveikų eksperimentų, tiek medicininiams radiacinės terapijos taikymams. Studentas tęs kursiniame darbe pradėtą studiją, vykdydamas tyrimus detektorių formavimo technologijos, detektorių charakterizavimo bei spinduliuočių detektavimo baruose.

Vadovas: prof. Eugenijus Gaubas Studentas: Simonas Strumskis


Tema: Sugerties laisvaisiais krūvininkais tyrimas suždinimo-zondavimo metodu/ Investigation of free carrier absorption using pump-probe technique

Aprašymas: Darbe bus tęsiami tyrimai radiacijai atspariuose puslaidininkiuose ir scintiliatoriuose naudojant sužadinimo-zondavimo metodiką. Studentė matuos laisvakrūvės sugerties dydį ir dinamiką naudodama tam sukurtą matavimų stendą su šviesolaidžiu atvestu zondu. Taip pat bus dirbama ties radiacijos detektoriaus principo sukūrimu.

Vadovas: doc. Ramūnas Aleksiejūnas Studentė: Miriamija Nikitina


Tema: Dažninės skyros tyrimo metodikos kūrimas ir validavimas krūvininkų kinetikoms organiniuose puslaidininkiuose charakterizuoti/ Development and validation of the frequency-domain based research technique for investigation of carrier kinetics in organic semiconductors

Aprašymas:

Dabartinė saulės energetika remiasi išimtinai neorganiniais silicio arba kadmio telūrido pagrindu kuriamais saulės elementais, tačiau organinės technologijos išlieka patrauklios nepaisant fundamentalių apribojimų. Technologijos naujumas, sudėtingi technologiniai procesai ir technologinių žinių trūkumas dar neleidžia pasiekti reikiamo našumo, kurį lemia sugerties, krūvio atskyrimo, pernašos, parazitinės rekombinacijos ir kiti fizikiniai procesai, todėl tolimesni medžiagų ir technologijų tyrimo bei optimizavimo darbai yra plačiai vykdomi visame pasaulyje. Šiuo metu krūvininkų atskyrimo ir transporto procesai puslaidininkiuose tiriami kvazi-stacionariomis arba laike kontroliuojamomis sąlygomis išskiriant vidutinius arba momentinius fizikinius parametrus. Laikinės skyros metodikose dažniausiai naudojami trumpi šviesos impulsai ir stebimas fotoatsakas. Taip pat žadinimas šviesa yra derinamas su pastovaus lygio arba kintamu elektriniu lauku padedančiu „ištraukti“ krūvininkus (Pvz. CELIV metodika). Charakteringas impulsinio sužadinimo bruožas yra tas, kad krūvinkų koncentracija kinta labai plačiame diapazone ir ta pati relaksacijos kinetika byloja apie skirtingus medžiagos parametrus eksperimento metu. Pavyzdžiui pradžioje vyksta intensyvi rekombinacija, užpildomos krūvininkų gaudykles ir tik vėliau laisvi krūvininkai dreifuoja į kontaktus. Dažnai tiriant medžiagą ar technologinį produktą yra sudėtinga atskirti šiuos reiškinius vieną nuo kito. Vienas iš galimų metodų yra panaudoti nedidelės amplitudės harmoninį sužadinimą šviesa, kuris eksperimento eigoje gali būti derinamas ir su skirtingo lygio pridėta įtampa, ir foninio sužadinimo lygiu. Sinuso formos silpnas sužadinimas, kuris savo prigimtimi yra trumpo impulso Furje transformacija, leidžia atlikti subtilius krūvininkų relaksacijos ir pernašos tyrimus kvazi-stacionariomis sąlygomis. Šio darbo uždaviniai yra ištirti organinių puslaidininkių kruvininkų kinetikas naudojant dažninės skyros metodą, palyginti gautus rezultatus su rezultatais, kurie buvo gauti naudojant kitus metodus ir sukurti matematinį modelį aprašantį gautus duomenis.

Vadovas: doc. Pranciškus Vitta Studentė: Saulė Kemėraitė


Tema: LSO:Ce kvantinio našumo koreliacija su sužadinimo relaksacijos parametrais/ Influence of excitation relaxation on LSO:Ce quantum yield

Aprašymas: Šiuo metu vyksta pasiruošimas CERN dalelių greitintuvo detektorių sluoksnio atnaujinimui: ieškoma naujų scintiliacinių kristalų su geresniu šviesos našumu ir spartesne scintiliacija, kurie leistų vykdyti didesnio dalelių tankio eksperimentus. Ši darbo tema yra skirta perspektyvaus scintiliacinio kristalo LSO:Ce savybių tyrimams. Darbo metu bus: išmatuotos LSO:Ce scintiliacinių kristalų serijos kvantinio našumo vertės žadinant įvairaus dydžio energijos fotonais; ištirtas sąryšis tarp kvantinio našumo verčių ir sužadinimo relaksacijos parametrų.

Vadovas: doc. Saulius Nargelas Studentas: Tomas Jurgutis


 Tema: Terahercų žibinto spindulinių savybių tyrimas/ Investigation of THz torch radiative properties

Aprašymas: THz žibintas --- puslaidininkinis prietaisas, skirtas nekoherentiniam elektromagnetinių bangų spinduliavimui THz dažnių srityje. Prietaiso veikimo principas yra pagrįstas elektronų šuoliais parabolinės kvantinės duobės energijų pajuostėmis. Studento darbo tikslas --- pagaminto prietaiso prototipo eksperimentinis tyrimas matuojant spindulines savybes THz dažnių srityje. Uždaviniai yra (1) išmatuoti spinduliuotės spektrų priklausomybę nuo pridėtos įtampos ir (2) išmatuoti spinduliuotės spektrų priklausomybę nuo žadinimo bangos ilgio.

Vadovas: dr. Mindaugas Karaliūnas Studentas: Justas Pagalys

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos