Baigiamųjų darbų temų sąrašas magistrantams

2018/2019 m. m.


Tema: Bifluoreno kristalų fluorescencija radiacijos detekcijai/ Fluorescent bifluorene crystals for radiation detection

Aprašymas:

Metalų halidų perovskitai yra naujos puslaidininkinės medžiagos fotonikos technologijoms. Šios medžiagos yra lengvai valdomo draustinio tarpo, aukšto krūvininkų judrio ir, svarbiausia, šių medžiagų prietaisai gali būti fomuojami pigių liejimo iš tirpalo fazės technologijų būdu. Perovskitų saulės celės kasmet demonstruoja naujus našumo rekordus. Neseniai perovskitų sluoksniai pradėti taikyti šviestukų ir lazerių technologijose, Šiame darbe mes tirsime perovskitų sluoksnių pritaikymo puslaidininkių lazeriams galimybes.

Studentas susipažins su perovskitų sluoksnių gamybos technologija, įsisavins keletą optinio charakterizavimo metodikų (liuminescencija, optinio stiprinimo, žadinimo-zondavimo ir kt.). Studentas turės išanalizuoti sluoksnių optinių savybių rezultatus ir duoti rekomendacijas technologams.

Vadovas: prof. Saulius Juršėnas (), NFTMC B203 kab.


Tema: Elektronų impulso relaksacijos įtaka terahercinės emisijos sustiprėjimui  magnetiniame lauke/ Electron momentum relaxation time influence on the terahertz emission enhancement in magnetic field

Aprašymas:

1990 metais pastebėta, kad femtosekundiniais lazerio impulsais žadinami puslaidininkių paviršiai išspinduliuoja terahercinių dažnių (THz) impulsus, o 1993 metais atrasta, kad tokios THz emisijos efektyvumas smarkiai keičiasi šalia puslaidininkio paviršiaus sukūrus magnetinį lauką.  Nuo tada tiek THz impulsų emisija, tiek jos sustiprėjimas magnetiniam lauke intensyviai tiriami įvairių šalių mokslininkų. 2000 metais  C.Weiss su  bendradarbiai s (Appl. Phys. Lett., Vol. 77, pp. 4160-4162 (2000)) pasiūlė modelį, pagal kurį THz emisijos sustiprėjimas magnetiniam lauke priklauso nuo elektrono efektinės masės puslaidininkyje, todėl kiekvienam puslaidininkiui yra būdingas tam tikras THz emisijos sustiprėjimo magnetiniame lauke koeficientas. Mūsų laboratorijoje atlikti tyrimai leidžia teigti, kad minėtas koeficientas priklauso ne tik nuo elektrono masės, bet ir nuo jo impulso relaksacijos trukmės, todėl THz emisijos sustiprėjimo koeficientas gali būti skirtingas to paties puslaidininkio bandiniuose.  Studento darbo tikslas – patvirtinti (arba paneigti) iš mūsų modelio išplaukiančius teiginius atliekant eksperimentus. Darbe bus taikomos dvi skirtingos matavimo metodikos, skirtos atitinkamai fotosužadintų elektronų judriui (impulso relaksacijos trukmei) bei  THz emisijos sustiprėjimui matuoti. Atlikti tyrimai leis geriau suprasti krūvininkų dinamikos įtaką THz impulsų generavimui. Sukauptos žinios bus naudingos tobulinant THZ TDS spektroskopijos sistemų komponentus (THz impulsų emiterius).

Vadovas: dr. Ramūnas Adomavičius Studentas:Mingaudas Karevičius


 Tema: LGAD detektorių su vidiniu stiprinimu tyrimas/ Study of the LGAD detectors with internal gain

Aprašymas:

Naujos kartos CERN eksperimentams yra kuriama griūtinių mažo stiprinimo detektorių (LGAD) technologija. VU FNI FRT grupė dalyvuja sprendžiant šios temos aktualius uždavinius. Studentui būtų keliami teorinio modeliavimo TCAD instrumentais ir eksperimentinių LGAD detektorių tyrimų (I-V, TCT ir kt.) uždaviniai.

Vadovas: prof. Eugenijus Gaubas Studentas: Kornelijus Pūkas


 Tema: Aliuminio galio nitrido - galio nitrido peteliškės tipo jutikliai dažnių sričiai 0,1 – 0,6 THz/ AlGaN/GaN bow-tie sensors for the frequency range of 0,1-0,6 THz

Aprašymas:

Vienas iš jautrausių detektorių AlGaN/GaN heterosandūrai yra asimetriniai peteliškės tipo diodai, kurių parametrai leidžia konkuruoti su jautriausiais peteliškės tipo diodiniais detektoriais pagamintais ant InGaAs. Peteliškės tipo diodiniai THz detektoriai ant AlGaN/GaN heterosandūros yra patrauklūs, dėl galio nitrido savybių – mechaninis kietumas, aukštos pramušimo įtampos, cheminis atsparumas, kurios itin svarbios detektorių pritaikymui už mokslinio pritaikymo ribų.

Uždaviniai:
1. Peteliškės tipo diodų ir testinių struktūrų formavimas ant AlGaN/GaN bandinių standartinės UV fotolitografijos metodu;
2. Suformuotų ominių kontaktų elektrinis charakterizavimas, kurį seks peteliškės tipo diodų elektrinis charakterizavimas;
 3. Peteliškės tipo diodų, kaip terahercinės spinduliuotės detektorių optoelektroninis charakterizavimas naudojantis terahercinio vaizdinimo stendu 0,1 – 0,6 THz diapazone;

Vadovas: dr. Irmantas Kašalynas Studentas: Justinas Jorudas


Tema: Jonų implantacijos sukurti defektai AlGaN ir GaN heterodariniuose/ Ion implantation caused defects in AlGaN and GaN heterostructures

Aprašymas:

Kuriama nauja jonų implantavimo į AlGaN/GaN heterosandūras su dvimatėmis elektronų dujomis (2DEG) technologija. Darbe bus tiriama Al, Si, C, Ga ir kt. atomų implantavimo energijos, pasiskirstymo profiliai, defektai, pažeidos slenkstis, parenkamos apsauginės dangos su tikslu nustatyti optimalius parametrus (jonų implantavimo dozė, apsauginės dangos cheminė sudėtis bei storis), siekiant sukurti elektriškai izoliuotas, atsparias šiluminiam stresui sritis 2DEG kanale. Modeliavimas ir implantuotų jonų fizikos supratimas pasirinktoje heterosandūroje yra aktualus kuriant efektyvius terahercų emiterius ir jautrius THz detektorius. Išmokti modeliuoti implantuotų jonų erdvinius profilius AlGaN/GaN heterostruktūroje, defektus, vakancijas, pažeidos slenksčius atsižvelgiant į jonų tipą, dozę, energiją, jonizacijos laipsnį, temperatūrą. Parinkti perteklinę implantavimo energiją absorbuojančias apsaugines dangas siekiant sukurti seklesnes defektų sritis AlGaN/GaN heterostruktūroje su 2DEG. Atlikti literatūros analizę.

Vadovas: dr. Irmantas Kašalynas Studentė: Justina Malakauskaitė


Tema: Liejimo metodu formuojamų šiluma aktyvuota uždelstąja fluorescencija pasižyminčių OLED optimizavimas/ Optimization of solution-processed OLEDs based on thermally activated delayed fluorescence

Aprašymas:

Pastaraisiais metais buvo sukurti naujos kartos organiniai šviestukai (OLED), pasižymintys šiluma aktyvuota uždelstąja fluorescencija (TADF) bei 100% vidiniu kvantiniu našumu nenaudojant brangių retųjų žemės metalų. TADF mechanizmas leidžia grąžinti eksitonus iš tripletinių („tamsių“) į singletines (šviečiančias) būsenas specifinės geometrijos molekulėse, kuriose HOMO ir LUMO orbitalės yra erdviškai atskirtos. Siekiant komercializuoti TADF-OLED technologiją, mokslininkai šiuo metu sprendžia našumo bei ilgaamžiškumo problemas. Antra vertus, dominuojanti OLED technologija vis dar tebėra šiluminis garinimas vakuume, kuri yra santykinai brangi. Liejimo metodo TADF-OLED formavimui įsisavinimas leistų supaprastinti, o tuo pačiu ir atpiginti šią technologiją taip lengviau ją pritaikant didesnio masto prietaisų gamybai. Žinoma, liejimo metodas turi savų iššūkių formuojant daugiasluoksnius OLED, kaip antai, užtikrinimas jog viršutinių sluoksnių formavimas nepakenktų apatiniams sluoksniams ir kt. Šiame tęstiniame tyrime bus tikimasi optimizuoti liejimo metodu pagamintus TADF-OLED su fenilketono spinduoliais. Optimizavimas bus vykdomas keičiant TADF-OLED struktūroje esančių skylių pernašos sluoksnių storius ir medžiagas. Stengiamasi bus surasti alternatyvą OLED plačiai naudojamam polivinilkarbazolo skylių pernašos sluoksniui, kuris pasižymi santykinai žema tripletinio lygmens energija ir neužtikrina pakankamos eksitonų lokalizacijos spinduliniame sluoksnyje. Studentui keliami uždaviniai: 1. Pagaminti tik skylėms laidų prietaisą liejimo metodu, panaudojant naujas skylių injekcijos/pernašos medžiagas. Išmatuoti ir išanalizuoti šių prietaisų voltamperines charakteristikas. 2. Pagaminti TADF-OLED liejimo metodu bei atlikti jo optimizaciją naudojant naujas skylių injekcijos/pernašos medžiagas. Atlikti optimizuoto OLED charakterizavimą: emisinio spektro, voltamperinių charakteristikų matavimą, šviesinio, galios ir išorinio kvantinio našumų nustatymą.

Vadovas: dr. Karolis Kazlauskas Studentė: Karolina Maleckaitė


Tema: Kompozitinių fosforų laikančiųjų terpių optinių ir šiluminių savybių tyrimas/ Investigation of optical and thermal properties of composite phosphor matrices

Aprašymas:

Didelio kryptingumo ir galios šviestuvams naudojami lazerinių diodų pagrindu pagaminti šviesos šaltiniai, kuriuose dalį trumpabangės spinduliuotės į ilgabangę konvertuoja fosforai. Dėl didelių naudojamų galių fosforai turi būti atsparūs aukštoms temperatūroms, turėti gerą šiluminį laidumą. Šio darbo metu studentė tirs fosforus, kurių terpės papildytos didelio šiluminio laidumo dalelėmis. Bus matuojamos optinės ir šiluminės bandinių savybės.

Vadovas: doc. Pranciškus Vitta Studentė: Justina Aglinskaitė


Tema: Skirtingus komunikacijos per galios linijas standartus palaikančio siųstuvo - imtuvo prototipo kūrimas ir tyrimas išmanaus gatvių apšvietimo taikymams/ Prototype development and investigation of the different power-line communication standards supporting transceiver for smart street lighting

Aprašymas:

Šiuolaikiniame sparčiai technologiškai besivystančiame pasaulyje mažos apimties signalo perdavimui vis dažniau yra naudojama komunikacijos galios kabeliais (power – line communication PLC) technologija. Viena iš didžiausių kliūčių, trukdančių PLC plitimui – vieningo standarto nebuvimas, dėl ko skirtingų standartų pagrindų veikiantys PLC prietaisai negali bendrauti tarpusavyje. Šio darbo metu studentas turės sukurti PLC sistemos, veikiančios fazinės moduliacijos principu prototipą. Darbo metu bus išgryninta šio prototipo veikimo koncepcija, išvystyti keli prototipai (tiek aparatinė, tiek programinė dalis) o sistemos veikimo patikimumas, energijos sąnaudos ir duomenų perdavimo sparta ištirta dviašėse nuolatinės srovės bei 230V tinklo linijose.

Vadovas: doc. Pranciškus Vitta Studentas: Vladislovas Čižas


Tema: Šviesos konversija difenil ir dimesitil antraceno binariniuose polimeriniuose sluoksniuose/ Light upconversion in binary diphenyl and dimesityl anthracene polymeric films

Aprašymas:

Šviesos konversija vykstanti dėl tripletinių eksitonų anihiliacijos, kuomet iš mažesnės energijos fotonų generuojami didesnės energijos fotonai, sulaukia pasaulinio lygio susidomėjimo dėl plataus šio reiškinio pritaikymo galimybių spektro, pavyzdžiui, saulės celių ir organinių šviestukų našumui didinti, vėžio terapijai, fotokatalizės reakcijoms inicijuoti ar biologiniams objektas vaizduoti. Tripletinių eksitonų anihiliacijos sąlygotai šviesos konversijai realizuoti pakanka nekoherentinės, santykinai mažo žadinimo galios tankio (~10 mW/cm2) spinduliuotės, kas suteikia galimybę panaudoti saulės spinduliuotę kaip žadinimo šaltinį. Šiuo metu šviesos konversijos našumas tirpaluose siekia ~30%, tačiau kietame būvyje konversijos našumas drastiškai sumažėja. Manoma, kad taip yra dėl to, kad esant didelei spinduolio koncentracijai kietoje matricoje pasireiškia koncentracinis tripletinių eksitonų gesinimas. Koncentracinį gesinimą galima sumažinti užtikrinant kuo homogeniškesnį spinduolio molekulių pasiskirstymą sluoksnyje, kurį galima pasiekti į sistemą įvedant papildomos netvarkos naudojant kelis panašios, tačiau neidentiškos, cheminės struktūros junginius. Šio darbo rėmuose bus suformuoti dimesitilantraceno ir difenilantraceno bei šių junginių binariniai polimeriniai sluoksniai terminio lydimo metodu beorėje aplinkoje, išmatuoti suformuotų sluoksnių emisijos spektrai bei nustatytas šviesos konversijos našumas. Studento magistrinis darbas apimtų šias užduotis: 1. Pagaminti tyrimams reikalingus difenilantraceno ir dimesitilantraceno sluoksnius legiruotus platinos oktaetilporfirinu polistireno ar polimetilmetakrilato matricoje terminio lydimo būdu keičiant junginių tarpusavio santykį. 2. Atlikti fluorescencijos, fosforescencijos ir uždelstosios fluorescencijos matavimus stacionariomis žadinimo sąlygomis ir nustatyti konversijos našumą. 3. Atlikti kitus fotofizikinio charakterizavimo eksperimentus (Pvz.: šviesos konversijos slenksčio ar eksitonų gyvavimo trukmės) bei atlikti rezultatų analizę.

Vadovas: dr. Steponas Raišys Studentė: Greta Bučytė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos